اجازه نامه های متعدد جناب مسعود جعفری از مراجع معظم تقلید صاحب اجازه نامه های متعدد از مراجع معظم تقلید

 

     اجازه نامه از ایت الله ابراهیم جناتی در نقل فتاوی و امور حسبیه

 

  

 اجازه نامه از ایه الله نوری همدانی در نقل فتاوی و امور حسبیه


 

اجازه نامه از ایه الله علوی گرگانی در نقل فتاوی و امور حسبیه


 

اجازه نامه از ایه الله ...در نقل فتاوی و امور حسبیه


 

اجازه نامه از ایه الله مکارم شیرازی.در نقل فتاوی و امور حسبیه

 

  

اجازه نامه از ایه الله روحانی در نقل فتاوی و امور حسبیه

 

   

اجازه نامه از ایه الله صافی گلپایگانی در نقل فتاوی و امور حسبیه

 

 

 

   اجازه نامه از ایه الله شبیری زنجانی در نقل فتاوی و امور حسبیه

 

  

   اجازه نامه از ایت الله موسوی در نقل فتاوی و امور حسبیه

 

 

                                                                  

ارسال نظر به این مطلب