گواهینامه دریافتی مدیر عامل موسسه               

                     http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1410987433

                    http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1410816980

                    http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1410452014

                     http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1410452014

                    http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1411695535

                   http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1411878473

                  http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1411772600

                 http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1412355722

                 http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1411611742                

                http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1412868622 

                http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1412044006

                 http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1412303513

                http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1411738677

               http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1412306911

              http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1411649315

             http://parsmba.com/elearning/certificate/download_certificate/1411991767

ارسال نظر به این مطلب